pars miami kavir

بازدید آقای مهندس میرمعزی مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر و آقای مهندس تفرشی مدیرعامل شرکت نفتانیر و آقای توکلی مدیرعامل شرکت هیربدان از ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز

درتاریخ 97/05/22 جناب آقای مهندس میرمعزی مدیر عامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و جناب آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر و جناب آقای مهندس تفرشی مدیرعامل شرکت نفتانیر و جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل شرکت هیربدان از ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز بازدید کردند . جناب آقای مهندس منتظری…

بازدید ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز توسط جناب آقای مهندس حمیدرضا عراقی ( معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ) و جناب آقای مهندس تربتی ( مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

این بازدید در تاریخ 1396/01/29 انجام گردید که در این دیدار، آقای مهندس منتظری مدیر عامل شرکت پارس میامی کویر تمام فعالیت هایی را که در کوتاه مدت به پایان رسیده است، توضیح دادند . ایشان همچنین از پشتیبانی هایی که توسط شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ارائه شده است قدردانی کردند. در این…

بازدید جناب آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ،جناب آقای مهندس تفرشی مدیر عامل شرکت نفتانیر و جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل شرکت هیربدان از ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز

در تاریخ 1396/09/09 جناب آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ،جناب آقای مهندس تفرشی مدیر عامل شرکت نفتانیر و جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل شرکت هیربدان از ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز جهت بررسی روند پیشرفت پروژه و فعالیت های انجام شده بازدید کردند .   جناب آقای مهندس…
pars miami kavir